Regulamin Pucharu Polski 2020

NORDIC WALKING

I. CEL

 • Popularyzacja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia Polaków dzięki Nordic Walking;
 • Wyłonienie najlepszych zawodników kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacji drużynowej w ramach cyklu Pucharu Polski Nordic Walking 2020;
 • Propagowanie idei aktywności fizycznej poprzez Nordic Walking wśród mieszkańców Polski wraz ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy chcą integrować się ze społeczeństwem pełnosprawnym;
 • Wzrost świadomości oraz wyrobienie nawyku systematycznej aktywności fizycznej w życiu przeciętnego Polaka.

II. TERMINY IMPREZ CYKLU

11.07 - POLANICA ZDRÓJ – Park Szachowy

III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

 • 8:00 - 9:30  Biuro zawodów 21km
 • 9:30 - 10:30  Biuro zawodów 10 km
 • 12:00 - 13:30  Biuro zawodów 5km
 • 10:00 - START 21km
 • 11:00 - START 10km
 • 13:00 – ceremonia wręczenia nagród 10km (Teatr Zdrojowy)
 • 13:30 – ceremonia wręczenia nagród 21km (Teatr Zdrojowy)
 • 13:50 - Otwarcie imprezy
 • 14:00 - START 5km (kobiety
 • 15:00 - START 5km (mężczyźni)
 • 15:10 - dekoracje 5km (kobiety)
 • 16:00 - dekoracje (mężczyzn)
 • 17.00 - zamknięcie wydarzenia

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 10 minut przed startem konkurencji. Dokładny start konkurencji będzie określony co najmniej na dzień przed dniem Imprezy wskazanym w pkt II powyżej.

IV. ORGANIZATOR

 • Polska Federacja Nordic Walking
 • Polanica Zdrój

V. DYSTANSE

Uczestnicy startują na 3 dystansach:

 1. 5 km
 2. 10 km
 3. Półmaraton (21km 97,5m)

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych www.pucharpolskinw.pl, www.pfnw.eu, oraz bezpośrednio w biurze zawodów w formie gotówki lub kartą płatniczą.

2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu.

3. Uczestnictwo w imprezie jest jednakowo odpłatne na wszystkich dystansach. W zależności od terminu zapisów wynosi odpowiednio:

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 3 dni przed zawodami.

Opłaty startowe podczas rejestracji elektronicznej:

Do 31.12.2019

 • 35,00 zł – opłata startowa
 • 24,50 zł – opłata startowa ulgowa (emerytów, rencistów, członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i studentów za okazaniem legitymacji; osoby niepełnosprawne z orzeczeniem)
 • bezpłatnie – dzieci i młodzież do 18 roku życia

Do 10 dni przed zawodami:

 • 40,00 zł – opłata startowa
 • 28,00 zł – opłata startowa ulgowa (emerytów, rencistów, członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i studentów za okazaniem legitymacji; osoby niepełnosprawne z orzeczeniem)
 • bezpłatnie – dzieci i młodzież do 18 roku życia

Do 3 dni przed zawodami:

 • 50,00 zł – opłata startowa
 • 35,00 zł – opłata startowa ulgowa (emerytów, rencistów, członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku i studentów za okazaniem legitymacji; osoby niepełnosprawne z orzeczeniem)
 • bezpłatnie – dzieci i młodzież do 18 roku życia

W dniu zawodów:

 • 70,00 zł – wszyscy bez względu na uprawnienia
 • 35,00 zł – dzieci i młodzież do 18 roku życia

Dla członków PFNW obowiązuje zniżka 20%.

4. Wpłaty na konto na 2 dni i 1 dzień przed zawodami, będą traktowane jako NIEPEŁNE wpłaty w dniu zawodów. W biurze zawodów należy dokonać dopłatę zgodnie z różnicą w kwocie opłaty w innym przypadku środki przepadają.

5. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową wg wskazań dat i stawek z pkt. 3,. na konto organizatora lub na konto indywidualne wygenerowane przez system płatności Blue Media.

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.

7. W przypadku opłaty w formie tradycyjnego przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania zbyt małej kwoty zgłoszenia lub wpłaty nie w terminie, zgłoszenie jest nieważne. Aby było ważne należy postąpić zgodnie z podpunktem nr 4.

8. Opłatę startową w formie tradycyjnego przelewu należy wpłacać na następujące konto bankowe w tytule podając: „imię nazwisko uczestnika oraz numer rejestracyjny” wygenerowany przez platformę zapisową wskazaną w informacji e-mail.:

Polska Federacja Nordic Walking

ul. Kazimierza Górskiego 1

80-336 Gdańsk

Konto ING: 58 1050 1764 1000 0023 5511 5458

PRZYKŁADOWY TYTUŁ WPLATY: Jan Kowalski 285-185-12345

9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego /przelewu bankowego wpisowego z winy poczty / banku.

10. Opłata startowa obejmuje: numery startowe, agrafki, chip niezbędny do pomiaru czasu, posiłek regeneracyjny, medal okolicznościowy na mecie, upominki od gospodarzy.

11. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurze zawodów za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem lub upoważnienia z danymi z dowodu osobistego oraz złożeniem własnoręcznego podpisu na karcie zgłoszeniowej.

12. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polską Federację Nordic Walking i podwykonawców.

13. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez PFNW oraz przesyłania informacji w newsletterze.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym. Oficjalnym czasem jest czas netto.

3.W zawodach na dystansie 5 km mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie Nordic Walking. Osoby te są klasyfikowane w osobnych kategoriach z podziałem płeć i na niepełnosprawność typu A i B bez podziału na wiek. Osoby niepełnosprawne startujące na dłuższych dystansach są klasyfikowane z innymi kategoriami. Osoba z orzeczeniem niepełnosprawności musi zdecydować, czy startuje w kategorii wiekowej czy tylko w kategorii niepełnosprawnych - punktacja tylko w jednej klasyfikacji. Jeżeli osoba dokona zgłoszenia jako osoba niepełnosprawna będzie sklasyfikowana tylko jako osoba niepełnosprawna.

4. Zasady podziału na kategorie osób niepełnosprawnych:
A/ do kategorii typu A zaliczamy osoby z upośledzeniem narządu ruchu (symbol 05-R) i choroby neurologiczne (symbol 10-N).

B/ Do kategorii typu B zaliczamy osoby z pozostałymi przyczynami niepełnosprawności, a więc symbole:

 • 01-U (upośledzenie umysłowe);
 • 02-P (choroby psychiczne);
 • 03-L (zaburzenia głosu, mowy i słuchu);
 • 04-O (choroby narządów wzroku);
 • 06-E (epilepsja);
 • 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia);
 • 08-T (choroby układu pokarmowego);
 • 09-M (choroby układu moczowo-płciowego);
 • 11-I (inne);
 • 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe);

6. Osoby niepełnosprawne, które chcą deklarować udział w kategorii niepełnosprawnych zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego ich niepełnosprawność pod groźbą dyskwalifikacji.

7. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolną do udziału w zawodach Pucharu Polski Nordic Walking oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego i udziału na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

8. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie. ZAŁĄCZNIK NR 1.

9. W zawodach Pucharu Polski Nordic Walking mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do Nordic Walking (dalej NW). Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy. Możliwy jest udział w zawodach z kijami Bungy Pump.

11. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowe oraz na plecach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

12. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 50 par., dostępna dla pierwszych 50 uczestników, którzy zgłoszą się w Biurze Zawodów w celu wypożyczenia. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.

13. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.

14. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

15. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

Dystans 5km

l.p

kategoria

Lat

1

K-Dzieci / M-Dzieci

≤ 13

2

K-Jun. / M-Jun.

14 – 17

3

K18-29 / M18-29

18 – 29

4

K30-39 / M30-39

30 – 39

5

K40-44 / M40-44

40 – 44

6

K45-49 / M45-49

45 – 49

7

K50-54 / M50-54

50 – 54

8

K55-59 / M55-59

55 – 59

9

K60-64 / M-60-64

60 – 64

10

K65-69 / M-65-69

65 – 69

11

K70-74 / M70-74

70 - 74

12

K75+ / M75+

75+

13

K Niepełnosprawni(A) M Niepełnosprawni(A)

open

14

K Niepełnosprawni(B) M Niepełnosprawni(B)

open

Dystans 10km

l.p

kategoria

Lat

1

K18-29 / M18-29

18 – 29

2

K30-39 / M30-39

30 – 39

3

K40-49 / M40-49

40 – 49

4

K50-59 / M50-59

50 – 59

5

K60-69 / M-60-69

60 – 69

6

K70+ / M70+

70 +

Dystans 21,km

l.p

kategoria

Lat

1

K-18-29/M-18-29

18 – 29

2

K30-39 / M30-39

30 – 39

3

K40-49 / M40-49

40 – 49

4

K50-59 / M50-59

50 – 59

5

K60+ / M-60+

60 +

 

16. W Pucharze Polski Nordic Walking obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn według w/w kategorii wiekowych.

17. Klasyfikacja indywidualna OPEN na dystansach. Klasyfikowane są 3 najlepsze osoby wśród kobiet i mężczyzn na każdym dystansie.

18. Klasyfikacja drużynowa Pucharu Polski.

19. Nagradzamy 6 najlepszych zespołów.

Zasady Drużynowego Pucharu Polski OPEN
a) Każdy drużyna wystawia zawodników na dystansach:

 • 5km - 3 kobiety i 3 mężczyzn
 • 10km - 2 kobiety i 2 mężczyzn
 • 21km - 1 kobieta i 1 mężczyzna

b) Punkty są sumowane z wyników z kategorii wiekowej każdej z osób startujących. Wygrywa drużyna która zgromadzi najwięcej punktów w punktacji zawodów o randze Pucharu Polski w indywidualnej klasyfikacji generalnej(puchary regionalne nie będą wliczane).
c) Możliwy jest start drużyny bez kompletnej ilości zawodników co tym samym wpłynie na mniejszą ilość punktów. W przypadku większej ilości zawodników brane pod uwagę tylko najlepsze wyniki indywidualnej klasyfikacji generalnej pierwszych osób z drużyny jak w podpunkcie a.
d) możliwy jest start tego samego zawodnika drużyny na 2 dystansach punktując dwukrotnie jeżeli są to starty najwyżej punktowane w drużynie.

VIII. PUNKTACJA INDYWIDUALNA

1. W każdej imprezie będą przyznawane punkty za zdobyte miejsce.

2. Punkty będą przyznawane według miejsc w kategorii wiekowych wg następującego schematu:

 • 1 miejsce – 100 pkt
 • 2 miejsce – 80 pkt
 • 3 miejsce – 70 pkt
 • 4 miejsce – 60 pkt
 • 5 miejsce – 50 pkt
 • 6 miejsce – 45 pkt
 • 7 miejsce – 40 pkt
 • 8 miejsce – 35 pkt
 • 9 miejsce – 30 pkt
 • 10 miejsce –25 pkt
 • 11 miejsce – 24 pkt
 • 12 miejsce – 23 pkt
 • 13 miejsce – 22 pkt
 • 14 miejsce – 21 pkt
 • 15 miejsce – 20 pkt
 • 16 miejsce – 19 pkt
 • 17 miejsce – 18 pkt
 • 18 miejsce – 17 pkt
 • 19 miejsce – 16 pkt
 • 20 miejsce – 15 pkt
 • 21 miejsce – 14 pkt
 • 22 miejsce – 13 pkt
 • 23 miejsce – 12 pkt
 • 24 miejsce – 11 pkt
 • 25 miejsce – 10 pkt
 • 26 miejsce – 9 pkt
 • 27 miejsce – 8 pkt
 • 28 miejsce – 7 pkt
 • 29 miejsce - 6 pkt
 • 30 miejsce – 5 pkt
 • 31 miejsce – 4 pkt
 • 32 miejsce – 3 pkt
 • 33 miejsce – 2 pkt
 • kolejne miejsca 1 pkt

IX. NAGRODY

Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn (na każdym dystansie)

 • za miejsca I – III - puchary

Klasyfikacja DUŻYNOWA

 • za miejsca I – VI - puchary

Klasyfikacja WIEKOWE

 • za miejsca I – III – puchar
 1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu zawodów.
 2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymują medale.
 3. Odbiór upominków w dniu zawodów wyłącznie z widocznym numerem startowym przymocowanym do odzieży na wysokości klatki piersiowej. Po tym terminie upominki przechodzą na własność organizatora.

X. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich Polskiej Federacji Nordic Walking. ZAŁĄCZNIK NR 2.
 3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
 4. Przy zmianie rodzaju nawierzchni zostaną wyznaczone strefy zmian końcówek kija na długości 50m. W tych strefach nie jest oceniana przez sędziów praca rąk zawodnika zmieniającego końcówki kijów.
 5. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą, oznaczone dystanse.
 6. Punkty odżywiania, odświeżania będą wyposażone m.in. w wodę, izotoniki.

XI. SZATNIE I DEPOZYT

 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Depozyt można składać i odbierać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni (np. namiot bądź inne pomieszczenie).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne w czasie trwania Imprezy rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów.
 3. Organizatorzy zalecają uczestnikom indywidualne, dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 4. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 5. Zastrzeżenia dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji zawodów będą przyjmowane 30 min po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 7. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać swój czip przymocowany do sznurowadeł obuwia. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 8. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 9. Uczestników zawodów obowiązują przepisy sędziowskie Polskiej Federacji Nordic Walking PFNW oraz niniejszy Regulamin.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego Imprezy.

XIII. KONTAKT

 1. Zgłoszenia oraz opłaty startowe (weryfikacja opłat startowych)  zgloszenia@pfnw.eu
 2. Informacje dotyczące klasyfikacji generalnej Pucharu Polski: biuro@herkules.org.pl
 3. Sprawy organizacyjne i sędziowskie: Robert Brzeziński e-mail: r.brzezinski@pfnw.eu

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŻADNA CZĘŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE MOŻE BYC POWIELANA ANI ROZPOWSZECHNIANA ZA POMOCĄ URZADZEŃ ELEKTRONICZNYCH, MECHANICZNYCH, KOPIUJĄCYCH, NAGRYWAJĄCYCH I INNYCH - BEZ PISEMNEJ ZGODY POLSKIEJ FEDERACJI NORDIC WALKING.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem