Regulamin Loterii Promocyjnej "Wygraj samochód w Pucharze Polski Nordic Walking 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ

„Wygraj samochód w Pucharze Polski Nordic Walking”

 

Postanowienia ogólne:

 

1. Nazwa loterii – Loteria będzie prowadzona pod nazwą „Wygraj samochód w Pucharze Polski Nordic Walking”.

 

2. Nazwa organizatora loterii – Organizatorem loterii jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, www.smolar.pl.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

 

4. Zasięg loterii – Loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5. Czas trwania loterii – Loteria zaczyna się w dniu 29.04.2017 r. a kończy
w dniu 18.10.2017 r., termin ten obejmuje zgłoszenie się do loterii, losowanie nagrody, wydanie nagrody a także termin składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, przy czym dniem zakończenia loterii jest ostatni dzień postępowania reklamacyjnego.

 

6. Miejsce i termin zgłaszania się do loterii – zgłoszenia do loterii, można dokonać
w biurze poszczególnych zawodów z cyklu „Puchar Polski Nordic Walking 2017” zgodnie z następującym terminarzem:

 

6.1.      w dniu 28.04.2017 r. (od godz. 18:00 do godz. 20:00) oraz w dniu zawodów tj. 29.04.2017 r. (do czasu rozpoczęcia zawodów) w Mielnie (koło Koszalina), przy ul. Kościuszki (Deptak Mielno),

6.2.      w dniu 13.05.2017 r. (od godz. 18:00 do godz. 20:00) oraz w dniu zawodów tj. 14.05.2017 r. (do czasu rozpoczęcia zawodów) w Potęgowie (koło Lęborka), przy ul. Kościuszki (Potęgowo – Stadion piłkarski),

6.3.      w dniu 02.06.2017 r. (od godz. 18:00 do godz. 20:00) oraz w dniu zawodów tj. 03.06.2017 r. (do czasu rozpoczęcia zawodów) w Kolbuszowej (koło Rzeszowa), przy ul. Wolskiej 2 (Stadion piłkarski),

6.4.      w dniu 23.06.2017 r. (od godz. 18:00 do godz. 20:00) oraz w dniu zawodów tj. 24.06.2017 r. (do czasu rozpoczęcia zawodów) w Elblągu, przy ul. Sybiraków (Polana park – bażantarnia),

6.5.      w dniu 07.07.2017 r. (od godz. 18:00 do godz. 20:00) oraz w dniu zawodów tj. 08.07.2017 r. (do czasu rozpoczęcia zawodów) w Polanicy Zdrój, przy ul. Zdrojowej (Wielka Pieniawa – muszla koncertowa),

6.6.      w dniu 04.08.2017 r. (od godz. 18:00 do godz. 20:00) oraz w dniu zawodów tj. 05.08.2017 r. (do czasu rozpoczęcia zawodów) w Żołędowie gmina Osielsko (koło Bydgoszczy), przy ul. Słonecznej (Stadion piłkarski – Żołędowo),

6.7.      w dniu 08.09.2017 r. (od godz. 18:00 do godz. 20:00) oraz w dniu zawodów tj. 09.09.2017 r. (do czasu rozpoczęcia zawodów) w Hajnówce, przy ul. Kolejki Leśne 12 (Stacja kolejki wąskotorowej – Lasy Państwowe).

 

Organizatorem cyklu zawodów jest Polska Federacja Nordic Walking, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80 – 336  Gdańsk, zwana dalej „organizator zawodów”. Puchar Polski Nordic Walking 2017 składa się z cyklu 7 zawodów. W ramach każdych zawodów uczestnicy startują w marszach typu nordic walking na trzech różnych dystansach do wyboru: 5 km, 10 km i 21 km (półmaraton). Regulamin zawodów znajduje się na stronie internetowej: www.pucharpolskinw.pl/pucharpolskinw/regPP.

7. Definicje:

 

7.1 Kupon loteryjny – Kupon przeznaczony do wypełnienia przez uczestnika loterii, celem zgłoszenia udziału w loterii. Kupon loteryjny będzie dostępny w biurze poszczególnych zawodów, w okresie od godz. 18:00 do 20:00 w dniu poprzedzającym dane zawody oraz w dniu danych zawodów do czasu ich rozpoczęcia.

 

Kupon loteryjny zawierać będzie puste miejsca na podanie bezwzględnie wymaganych danych uczestnika tj.:

- imię i nazwisko,

- wiek,

- pełen adres zamieszkania z kodem pocztowym,

- numer telefonu komórkowego uczestnika,

- adres e-mail uczestnika (jeżeli uczestnik posiada),

- nazwa miejscowości w której odbywają się zawody,

- nr startowy uczestnika,

- oświadczenie uczestnika loterii:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.) przez „Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569  Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Wygraj samochód w Pucharze Polski Nordic Walking”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania lub usunięcia.”

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Wygraj samochód w Pucharze Polski Nordic Walking” i akceptuję jego postanowienia.”

- data oraz własnoręczny podpis uczestnika.

 

Na kuponie loteryjnym znajdować się będzie  również oświadczenie organizatora:

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.”

 

7.2  Urna promocyjna – zabezpieczony przed otwarciem i przygotowany dla potrzeb loterii pojemnik, przeznaczony do wrzucania kuponów loteryjnych. W niniejszej loterii występują dwa rodzaje urn, tj. urna promocyjna zawodów oraz urna promocyjna główna.

 

7.2.1 Urna promocyjna zawodów – jest to urna przeznaczona do wrzucania kuponów loteryjnych / zgłaszania się uczestników w ramach konkretnych zawodów odbywających się w cyklu „Puchar Polski Nordic Walking 2017”. Do potrzeb każdych zawodów przygotowana będzie jedna odrębna urna (na każde zawody organizator loterii przygotuje nową urnę, jedną na każdy z siedmiu cyklów zawodów, w ramach loterii będzie siedem urn promocyjnych zawodów).

Po zakończeniu każdych zawodów (z wyłączeniem zawodów mających odbyć się w dniu 09.09.2017 r. w Hajnówce) upoważniony przedstawiciela organizatora zaplombuje daną urnę promocyjną zawodów i następnie przetransportuje ją do biura organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa,  ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź.

 

7.2.2 Urna promocyjna główna jest to urna do której w dniu 09.09.2017 r. zostaną przesypane wszystkie kupony loteryjne z poszczególnych urn promocyjnych zawodów celem przeprowadzenia losowania nagrody. Urna promocyjna główna w dniu 09.09.2017 r. znajdować się będzie w biurze ostatnich zawodów tj. w Hajnówce, przy ul. Kolejki Leśne 12 (Stacja kolejki wąskotorowej – Lasy Państwowe).

 

7.3 Punkt obsługi loterii – oznaczone miejsce w biurze poszczególnych zawodów, w którym:

- usytuowana będzie urna promocyjna zawodów,

- dostępne będą kupony loteryjne,

- obecny będzie upoważniony przedstawiciel organizatora loterii obsługujący loterię.

 

7.4 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

8. Uczestnicy loterii:

 

8.1 W loterii może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.

 

8.2 W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa  Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Polskiej Federacji Nordic Walking oraz Biura Obsługi Zawodów, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

9. Zasady loterii:

 

9.1 Warunkiem przystąpienia do loterii jest dokonanie w biurze poszczególnych zawodów w terminie od godz. 18:00 do 20:00 w dniu poprzedzającym zawody lub w dniu zawodów do czasu ich rozpoczęcia, zgodnie z teminarzem podanym w pkt. 6 regulaminu, zgłoszenia uczestnictwa w danych zawodach, poprzez:

- pobranie i wypełnienie (czytelne i kompletne) kuponu loteryjnego oraz własnoręczne jego podpisanie,

- wrzucenie kuponu do urny promocyjnej zawodów,

- ukończenie minimum jednych dowolnych zawodów na dowolnie wybranym dystansie z wyeksponowanym numerem startowym, otrzymanym od organizatora zawodów.

 

9.2 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii, jednak każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym zgłoszeniem do loterii z odrębnym kuponem loteryjnym oraz ukończeniem odrębnych zawodów.

 

10. Nagroda:

 

10.1 Nagrodą w loterii jest samochód osobowy marki Suzuki Swift (1,2 w wersji Premium) o wartości rynkowej 45.454,00 brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100) wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5.050,44 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 44/100). Szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu loterii. Łączna wartość nagrody wynosi: 50.504,44 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset cztery złote 44/100), przy czym część nagrody, jaką jest część pieniężna w kwocie 5.050,44 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 44/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.

 

10.2 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

 

10.3 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

 

10.4 Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata.

 

11. Losowanie:

 

11.1 Losowanie nagrody w niniejszej loterii obędzie się w dniu 09.09.2017 r. po zakończeniu ostatnich zawodów odbywających się w ramach cyklu „Puchar Polski Nordic Walking 2017”, w Hajnówce, przy ul. Kolejki Leśne 12 (na terenie Stacji kolejki wąskotorowej – Lasów Państwowych), około godziny 16:00 i zależne będzie od czasu ukończenia zawodów przez ostatniego zawodnika.

 

11.2 Losowanie odbędzie się spośród wszystkich kuponów loteryjnych złożonych do urn promocyjnych zawodów zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.

 

11.3 Losowanie polegać będzie na ręcznym wyciąganiu losów z urny promocyjnej głównej (na chybił – trafił). Losowanie odbędzie się pod nadzorem członków wewnętrznej komisji nadzoru.

 

11.4 Osobista obecność uczestnika podczas losowania nie jest wymagana.

 

11.5 Komisja nadzoru po wylosowaniu kuponu loteryjnego zweryfikuje czy dany kupon nie zawiera znamion, o których mowa w pkt. 11.7 (w przypadku wylosowania takiego kuponu loteryjnego, uznany będzie on za nieważny a losowanie będzie kontynuowane dalej, aż do momentu wylosowania prawidłowego kuponu loteryjnego). Jeżeli wylosowany zostanie prawidłowy kupon loteryjny komisja nadzoru sprawdzi dodatkowo czy uczestnik, którego kupon został wylosowany ukończył te zawody w ramach cyklu „Puchar Polski Nordic Walking 2017”.

 

11.6 Uczestnik, którego prawidłowy kupon został wylosowany oraz który ukończył zawody w ramach cyklu „Puchar Polski Nordic Walking 2017” z których pochodzi to zgłoszenie / kupon loteryjny, zostaje laureatem nagrody w loterii.

 

11.7 Kupony loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady przerabiania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. nie zawierające choćby jednego z elementów wymaganych niniejszym regulaminem), będą traktowane jako nieważne i nie będą brały udziału w loterii.

 

11.8 Kupon loteryjny raz wylosowany nie bierze udziału w dalszym losowaniu.

 

11.9 Uczestnik, którego prawidłowy kupon zostanie wylosowany jako pierwszy i który spełnia pozostałe warunki wymagane niniejszym regulaminem, zostaje laureatem nagrody w postaci samochodu, o którym mowa w pkt. 10.1 regulaminu.

 

11.10 Uczestnik, którego prawidłowy kupon zostanie wylosowany jako drugi i który spełnia pozostałe warunki wymagane niniejszym regulaminem, zostaje laureatem rezerwowym nagrody w postaci samochodu, o którym mowa w pkt. 10.1 regulaminu.

 

12. Ogłaszanie wyników:

 

12.1 Uczestnicy loterii zostaną poinformowani o wynikach losowania, bezpośrednio podczas losowania po wylosowaniu danego kuponu loteryjnego i jego weryfikacji, poprzez ustne ogłoszenie wyników za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk przez spikera prowadzącego imprezę poprzez wyczytanie imienia i nazwiska, nazwy miejscowości zawodów w których laureat brał udział oraz jego numeru startowego, a także poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz e-mail (jeżeli uczestnik podał w zgłoszeniu adres e-mail) oraz dodatkowo poprzez kontakt telefoniczny na nr telefonu laureata podany w kuponie loteryjnym, zgodnie z zapisami pkt. 12.2 i pkt. 12.3 lub pkt. 12.7 i pkt. 12.8.

 

12.2 Organizator loterii poinformuje laureata o wygranej poprzez wysłanie mu wiadomości SMS oraz e-mail (jeżeli uczestnik podał w zgłoszeniu adres e-mail)  z informacją o wygranej najpóźniej w terminie do dnia 11.09.2017 r. oraz dodatkowo będzie próbował skontaktować się z laureatem nagrody telefonicznie sześciokrotnie w trzech różnych dniach roboczych tj. w dniu 11.09.2017 r., 12.09.2017 r oraz w dniu 13.09.2017 r., w różnych porach dnia,
w godzinach od 09:00 do 18:00, czekając każdorazowo co najmniej pięć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji, że abonent jest poza zasięgiem albo że telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i uważa się jako skuteczną próbę kontaktu. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona jednokrotnego powtórzenia.

 

12.3 W treści wiadomości SMS oraz e-mail (jeżeli uczestnik podał w zgłoszeniu adres e-mail), o której mowa w pkt. 12.1, organizator loterii poinformuje laureata o wygranej nagrodzie oraz poda nr tel. kontaktowego do organizatora loterii, pod który laureat będzie zobowiązany skontaktować się z organizatorem loterii w terminie najpóźniej do godz. 17:00 dnia 15.09.2017 r. celem omówienia sposobu i terminu odbioru nagrody.

 

12.4 W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 12.2 i/lub 12.3 regulaminu organizator loterii poinformuje laureata o sposobie i terminie odbioru nagrody.

 

12.5 Warunkiem wydania nagrody laureatowi jest nawiązania kontaktu telefonicznego
z laureatem, zgodnie z postanowieniami regulaminu pkt. 12.2 i/lub 12.3 najpóźniej w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 17:00 i ustalenie z laureatem sposobu i terminu wydania nagrody.

 

12.6 W przypadku braku nawiązania kontaktu z laureatem nagrody w terminie o którym mowa w pkt. 12.5 regulaminu, uprawnienia do danej nagrody przechodzą na laureata rezerwowego przypisanej do nagrody.

 

12.7 Organizator loterii poinformuje laureata rezerwowego o wygranej poprzez wysłanie
mu wiadomości SMS oraz e-mail (jeżeli uczestnik podał w zgłoszeniu adres e-mail) z informacją o wygranej w dniu 18.09.2017 r. oraz dodatkowo będzie próbował skontaktować się z laureatem nagrody telefonicznie sześciokrotnie w trzechch różnych dniach roboczych tj. w dniu 18.09.2017 r., 19.09.2017 r. oraz w dniu 20.09.2017 r., w różnych porach dnia, w godzinach od 09:00 do 18:00, czekając każdorazowo co najmniej pięć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji, że abonent jest poza zasięgiem albo że telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i uważa się jako skuteczną próbę kontaktu. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona jednokrotnego powtórzenia.

 

12.8 W treści wiadomości SMS oraz e-mail (jeżeli uczestnik podał w zgłoszeniu adres e-mail), o której mowa w pkt. 12.7, organizator loterii poinformuje laureata rezerwowego o wygranej nagrodzie oraz poda nr tel. kontaktowego do organizatora loterii pod który laureat ma się skontaktować z organizatorem loterii w terminie najpóźniej do godz. 17:00 dnia 22.09.2017 r. celem omówienia sposobu i terminu odbioru nagrody.

 

12.9 Warunkiem wydania nagrody laureatowi rezerwowemu jest nawiązania kontaktu telefonicznego z laureatem rezerwowym, zgodnie z postanowieniami regulaminu pkt. 12.7 i/lub 12.8 najpóźniej w terminie do dnia 22.09.2017 r. do godz. 17:00 i ustalenie z laureatem rezerwowym sposobu i terminu wydania nagrody.

 

12.10 W przypadku braku nawiązania kontaktu z laureatem rezerwowym nagrody w terminie do dnia 22.09.2017 r. do godz. 17:00 nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora loterii.

 

12.11 Organizator zawodów odbywających się w ramach cyklu „Puchar Polski Nordic Walking 2017” oraz organizator loterii nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niemożności powiadomienia laureata lub laureata rezerwowego o wygranej, zgodnie z punktem 12.2 i/lub 12.3 oraz 12.7 i/lub 12.8 regulaminu z powodu podania przez laureata lub laureata rezerwowego błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez laureata lub laureata rezerwowego włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon laureata lub laureata rezerwowego jest wyłączony.

 

13. Odbiór nagrody:

 

13.1. Warunkiem odebrania nagrody w loterii jest :

  1. wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz dane osobowe laureata zgodne z danymi podanymi na kuponie,
  2. wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody,
  3. zarejestrowanie pojazdu przez laureata oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

13.2 Nagroda zostanie wydana najpóźniej do dnia 06.10.2017 r. (po wcześniejszym zarejestrowaniu i ubezpieczeniu przez laureata pojazdu) w terminie i miejscu indywidualnie umówionym z laureatem.

 

13.3 Organizator zawodów w ramach cyklu „Puchar Polski Nordic Walking 2017” oraz organizator loterii nie pokrywają kosztów wydania nagrody tj.: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz innych ewentualnych kosztów związanych z odbiorem narody jak np. kosztów dojazdu laureata nagrody do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody w loterii.

 

13.4 Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz.U. 2016 r. poz. 2032 j.t. z późn. zm.).

 

14. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej:

 

14.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej komisją. W skład komisji nadzoru wejdą przynajmniej dwie osoby, w tym co najmniej jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

14.2 Organizator loterii wyda regulamin działania komisji.

 

14.3 Do zadań komisji będzie należało w szczególności:

  • zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagrody wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  • zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
  • udział w czynnościach wydawania wygranej, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez zwycięzcę,
  • nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

 

15. Zasady postępowania reklamacyjnego:

 

15.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie,
w terminie najpóźniej do dnia 13.10.2017 r. na adres biura organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora loterii).

 

15.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 118 poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.

 

15.3 Reklamacje rozpatruje organizator loterii. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

 

15.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze. Wszelkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 18.10.2017 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora loterii (data stempla pocztowego).

 

15.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

16. Przedawnienie roszczeń:

 

16.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia kiedy roszczenie stało się wymagalne.

 

16.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

17. Postanowienia końcowe:

 

17.1 Dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
w loterii. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia.

 

17.2 Pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria-wygraj-samochod-w-pucharze-polski-nordic-walking.

17.3 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).

17.4 Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.) organizator loterii posiada gwarancję bankową wypłaty nagrody do wysokości wartości nagrody określonej w regulaminie loterii.